Uwaga zamykamy Serwis TopFirmy. Informacja w Regulaminie

Regulamin TopFirmy.pl

INFORMACJA O POŁĄCZENIU NETSHARE SP. Z O.O. Z CYFROWYM POLSATEM S.A. I ZMIANIE DOSTAWCY USŁUGI

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Netshare Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na spółkę Cyfrowy Polsat S.A. (Spółkę Przejmującą), tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie).

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca z mocy prawa, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej istniejące na dzień połączenia, w szczególności wynikające z zawartych przez tę spółkę umów. W konsekwencji Cyfrowy Polsat S.A. kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas przez Netshare Sp. z o.o. i świadczy usługę zgodnie z Regulaminem. Z mocy prawa Cyfrowy Polsat S.A. stał się stroną umowy (Regulaminu) zawartej przez Państwa z Netshare Sp. z o.o. Powyższe ma odzwierciedlenie w nowej treści Regulaminu. Zmianie ulegną między innymi dane podmiotu świadczącego usługi jak również adresy służące Użytkownikom do kontaktu ze Spółką. Zmiany będą miały na celu również dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa jak i kończenia działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie prowadzenia Serwisu Topfirmy dostępnego pod adresem: www.topfirmy.pl.


Aktualne dane rejestrowe Cyfrowego Polsatu S.A. są następujące:
Firma: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
Adres: ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa
KRS: 0000010078
NIP: 7961810732
REGON: 670925160,
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 25 581 840,64 złotych w pełni wpłacony

W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania Umowy poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi pracownikami pod adresem mailowym: bok@netshare.pl Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień. Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem poniżej.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulaminu Serwisu Topfirmy.pl, oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wskazany Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu Topfirmy dostępnego pod adresem: www.topfirmy.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2017 roku, to jest z upływem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w zmienionym regulaminie, lecz nie będzie możliwe skorzystanie z usług przez nowych Użytkowników. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2017 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie Topfirmy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TOPFIRMY

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług za pomocą serwisu dostępnego pod adresem www.topfirmy.pl przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000010078, o kapitale zakładowym w wysokości 25 581 840,64 złotych w pełni wpłaconym, NIP7961810732, REGON 670925160, (zwaną dalej „Cyfrowy Polsat”). Cyfrowy Polsat posiada następujący adres elektroniczny: bok@netshare.pl. Porozumiewanie się Użytkownika z Cyfrowym Polsatem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej pod powyższym adresem.

Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług (zdefiniowanych poniżej). Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

I. DEFINICJE

 1. Sprzęt – urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi, w tym komputery PC i urządzenia mobilne (telefony, tablety).
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Cyfrowy Polsat pod adresem www.topfirmy.pl, umożliwiający prowadzenie Wizytówki.
 3. Wizytówka – strona internetowa przedsiębiorcy zawierająca informacje o danych teleadresowych i charakterystykę zakresu działalności przedsiębiorcy,
 4. Usługa – umieszczenie w Serwisie Wizytówki przeznaczonej do promocji działalności gospodarczej Użytkownika.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z Usługi.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Cyfrowym Polsatem i Użytkownikiem w oparciu o Regulamin.

II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Cyfrowy Polsat świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Cyfrowy Polsat nieodpłatnie udostępnia Regulamin, na stronie www.topfirmy.pl.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem z Cyfrowym Polsatem przez Użytkownika Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Cyfrowy Polsat o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@netshare.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
 10. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania Umowy poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zaprzestania korzystania z Usługi.

III. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą odpowiedniego, sprawnego Sprzętu, spełniającego wymagania techniczne określone poniżej:

 1. w przypadku wszystkich urządzeń:
  1. połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps,
  2. powstrzymanie się od korzystania z innych stron internetowych i aplikacji podczas przeglądania Serwisu;
  3. korzystanie ze strony www.topfirmy.pl,
  4. włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej.
 2. w przypadku komputerów PC:
  1. posiadanie 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
  2. posiadanie procesora min. 800 MHz,
  3. posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji Vista / Windows 7 / Windows 10 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft PlayReady DRM, komponent Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy, DirectX 9.0c lub nowszy, Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Google Chrome 28 lub nowszy lub Mozilla Firefox 22 lub nowszy;
  4. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej; Usługi nie są dostępne dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtua l PC itp.);
 3. w przypadku urządzeń mobilnych - posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
  1. Windows Phone 7 lub wyższy,
  2. iOS 5 lub wyższy,
  3. Android OS 2.3 lub wyższy.

IV. KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Cyfrowy Polsat ma obowiązek świadczyć Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z Usługi.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi wymaga rejestracji w Serwisie. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 4. Rejestrując się do Usługi, Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnego adresu email (traktowanego jako login) i hasła.
 5. Z chwilą rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych kontaktowych, w szczególności adresu e-mail, w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z Cyfrowym Polsatem.
 6. Zakazane jest korzystanie z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. W Serwisie zabrania się umieszczania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 8. Wszystkie przekazane przez Użytkownika do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na edycję przez Cyfrowy Polsat materiałów i danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, a w szczególności zmiany rozmiaru plików graficznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania Wizytówki i funkcjonowania Serwisu.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych oraz wprowadzanych przez niego treści na łamach Serwisu TopFirmy.pl, w katalogach oraz na stronach podmiotów powiązanych z Cyfrowym Polsatem.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Cyfrowy Polsat w dowolnym miejscu Serwisu wszelkiego rodzaju reklam oraz informacji.
 12. Usunięcie przez Cyfrowy Polsat, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie Usług przez Cyfrowy Polsat staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika i rozwiązaniem umowy z Cyfrowym Polsatem.
 13. Wiarygodność Wizytówki Użytkownika oraz danych w niej zawartych nie jest kontrolowana przez Cyfrowy Polsat. Cyfrowy Polsat nie tworzy kopii zapasowych danych teleinformatycznych, wprowadzanych przez Użytkownika do zasobów Usługi.
 14. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi jest posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 15. Zabronione jest umieszczanie stron, odnośników do stron oraz innych elementów, które automatycznie przekierowują na strony poza serwerem Serwisu.
 16. Właścicielem domen oferowanych w ramach Usługi jest Cyfrowy Polsat. Użytkownik nie może zatem przenosić praw do domeny na osoby trzecie w drodze sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia itp. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby Użytkownika zgodne z Regulaminem.
 17. Cyfrowy Polsat nie udziela gwarancji na Usługę.
 18. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z podmiotem świadczącym usługę dostępu do Internetu.

V. DANE OSOBOWE

 1. Cyfrowy Polsat jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), (dalej jako „Ustawa”).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Cyfrowy Polsat w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w tym marketingu produktów i usług Cyfrowego Polsatu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również zgodnie z przepisami prawa, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności i ich pełnomocnikom.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5 Ustawy Użytkownik ma prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Wszelką korespondencję w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Cyfrowy Polsat, ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 5. Przy świadczeniu Usługi Cyfrowy Polsat posługuje się plikami „Cookies”. Polityka używania tego narzędzia przez Cyfrowy Polsat dostępna jest na stronie www.cyfrowypolsat.pl.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację rozpatruje Cyfrowy Polsat.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Cyfrowy Polsat S.A.: ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@netshare.pl w terminie 2 miesięcy od dnia wykonania reklamowanej Usługi.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również wskazanie czego domaga się Użytkownik.
 5. Cyfrowy Polsat ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.
 6. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym.
 7. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu pod adresem www.topfirmy.pl, nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W przypadku gdy Cyfrowy Polsat jest stroną kodeksu dobrych praktyk, informacja o tych kodeksach oraz sposobie zapoznania się z nimi, dostępna jest na www.cyfrowypolsat.pl.
 4. Umowa zawierana jest w języku Polskim.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa.
bok@netshare.pl.
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dostępu do usług świadczonych na portalu www.topfirmy.pl.
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

Dodaj swoją firmę!

Najnowsze firmy


zobacz wszystkie

Zostaw swoje dane
- oddzwonimy!